1. Az életjáradéki szerződések tartalma

Életjáradéki szerződés alapján a járadékadásra kötelezett a járadékszolgáltatásra jogosult javára, annak haláláig, meghatározott pénzösszeg vagy más helyettesíthető dolog időszakonként visszatérő szolgáltatására, a járadékszolgáltatásra jogosult ellenérték teljesítésére (pl. ingatlan tulajdonjogának átruházása) köteles.

Az életjáradékot havonta előre kell teljesíteni. A járadékszolgáltatásra jogosult a hat hónapnál régebben lejárt és alapos ok nélkül nem érvényesített járadékot bírósági úton nem követelheti.

Az életjáradéki szerződésre egyebekben a tartási szerződés szabályait kell alkalmazni.

Az életjáradéki szerződésben meg kell határozni, hogy a járadékadásra kötelezett havonta pontosan mekkora összegű járadék adására köteles. Egyes esetekben egyszeri, nagyobb összegű ellenértéket is nyújt a járadékadásra kötelezett a szerződés aláírásakor.

Életjáradék ellenében ingatlan tulajdonjogának átruházása
Amennyiben a járadék ellenében a járadékszolgáltatásra jogosult ingatlan tulajdonjogát ruházza át, úgy a járadékszolgáltatásra jogosult javára - amennyiben a járadékadásra kötelezett egyéb biztosítékot nem ad -  életjáradéki jogot kell bejegyezni.

Az életjáradéki jog biztosítható elidegenítési és terhelési tilalommal, illetve amennyiben a járadékszolgáltatásra jogosult az ingatlanban lakni is szeretne, javasoljuk az életjáradéki jog mellett haszonélvezeti jog alapítását is, mivel az életjáradéki jog önmagában nem jelenti azt, hogy a járadékszolgáltatásra jogosult az ingatlant használhatja is!

 

2. Munkadíj és annak tartalma

Ingatlanjogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

-

az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, ellenőrzését,

-

az életjáradéki szerződés elkészítését és ellenjegyzését,

-

ingatlanjogi tanácsadást ingatlanjogi szakjogásztól,

-

NAV adatlap elkészítését az illetékmentesség megjelölésével (amennyiben alkalmazható),

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

földhivatali ügyintézést,

-

az illetékfizetéssel kapcsolatos tanácsadást,

-

földhivatal előtti eljárást.

 Szerződéskötés akár 2 munkanapon belül is!

 Munkadíjunk: általában 55.000,- Ft, egyedi esetekben a díj változhat!

3. A szerződéskészítéshez szükséges adatok:

Ahhoz, hogy az iratokat el tudjuk készíteni, az alábbi adatokra volna szükségünk:

  • az ingatlan címe, helyrajzi száma,
  • az ingatlan hozzávetőleges értéke (ez megadható később, az aláírásig is),
  • a járadékadásra kötelezett teljes neve,
  • a járadékadásra kötelezett által vállalt járadék mértéke, és az esetleges - a szerződéskötéskor átadásra kerülő - egyszeri nagyobb ellenérték,
  • fennáll-e valamely illetémentesség.

4. Illeték

Ingatlannak életjáradéki szerződés útján történő megszerzése esetén fő szabály szerint visszterhes  vagyonátruházási illeték fizetendő, mely  az ingatlan (terhekkel nem csökkentett) forgalmi értékének 4%-a.

5. Illetékmentességek

5.1. Közeli hozzátartozók jogügylete

Nem fizetendő illeték, amennyiben a szerződés egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), vagy házastársak között jön létre.

5.2. Építési telek/telekrész átruházása

Mentes az illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;

5.3. Alapítvány, egyesület ingatlanszerzése

Az alapítvány, egyesület bármely ingatlanszerzése mentes az illeték alól, amennyiben a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Keressen minket ingatlan ajándékozás vagy adásvételi szerződés témakörökben! Tekintse megcikkünket:  Alapos ügyvéd Budapest belvárosában - bemutatkozunk!

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató