Amennyiben az adós nem olyan cég, amelytől a tulajdonosai könnyű szívvel megválnak, vagy viszonylag jó anyagi helyzetben van, tőkeerős, úgy a leghatásosabb módszer a követelés érvényesítésére a felszámolási eljárás indítás, azonban ezen eljáráshoz meg kell felelnie bizonyos előfeltételeknek.

1. A felszámolási eljárás előfeltételei

Ahhoz, hogy az adóssal szemben elrendelhető legyen a felszámolási eljárás, úgy az alábbi feltételeknek szükséges megfelelni:

 • a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a (nettó) 200.000 Ft-ot,
 • az adós fizetésképtelensége megállapítható,
 • az adós a felszámolás iránti kérelem benyújtása előtt igazolható módon (tértivevénnyel, vagy személyes átvételű kézbesítéssel), meghatározott minimális tartalommal felszólításra került azzal.

1.1. A fizetésképtelenség az alábbiak szerint állaptható meg:

 

A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg (fő esetekben), ha
a) az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette, vagy
b) az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapítottteljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy
c) az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
d) az adós a fizetési kötelezettségét csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette.

Az a) pont szerinti esetben akkor lehet az adós vitatását megállapítani, ha az érdemben kétségbe vonja a fizetési kötelezettség jogcímétfennállásátesedékességétmértékét vagy összegét.

Amennyiben az a) pontban meghatározott iratokat postán küldték, azokat a tértivevény különszolgáltatással feladott postai könyvelt küldemény átvétele esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, más könyvelt küldemény esetében pedig - ellenkező bizonyításig - a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.

Az a) pontban meghatározott esetben az adós vitatásának legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának kézhezvételét megelőző napig írásban van helye. Amennyiben az adós vitatása elkésett, a tartozás kiegyenlítése nem minősül tartozáselismerésnek, az a teljesítés polgári peres eljárásban történő visszakövetelését nem zárja ki.

1.2. A felszólítás minimális tartalma:

fizetési felszólításnak tartalmaznia kell legalább a követelés jogcímét, összegét, megfizetésének határidejét. A fizetési felszólításban meg kell határozni azt a végső határidőt is, amelynek eredménytelen elteltét követően a hitelező meg kívánja indítani a felszámolási eljárást vagy egyéb jogi úton kívánja érvényesíteni a követelését.

2. Szükséges iratok, adatok

A felszámolási eljárás megindításához szükséges iratok, adatok:

 • számla,
 • szerződés,
 • korábbi fizetési felszólítás, amennyiben van,
 • teljesítésigazolás, szállítólevél (amennyiben keletkezett ilyen irat)
 • mindenféle (írásbeli, elektronikus) kommunikáció az adóssal, amely a követelés tárgyában keletkezett.

3. Az eljárás menete

A felszámolási eljárás iránti kérelem megindítása, benyújtása az alábbiak szerint zajlik:

 1.  Megvizsgáljuk a kapott iratok, hogy egyáltalán fennáll-e a lehetősége a felszámolási eljárás elrendelésének (összeghatár, esedékességtől eltelt-e a 20 nap, vitatta-e az adós szabályszerűen a követelést stb.).
 2. Ügyvédi meghatalmazás, megbízási szerződés aláírása,
 3. Amennyiben a hitelező még nem küldött a fentieknek megfelelő időpontban és tartalmú fizetési felszólítást az adósnak, úgy az eljárás egy ügyvédi felszólító levél kiküldésével folytatódik, melyben felhívjuk a figyelmét az adósnak, hogy amennyiben 3 munkanapon belül nem teljesít, úgy felszámolási eljárást kezdeményezünk vele szemben.
 4. Amennyiben az adós nem teljesít, úgy benyújtjuk a bírósághoz a felszámolás iránti kérelmet, melyről kb. 2-3 hét múlva kap értesítést az adós azzal, hogy 8 napon belül nyilatkozzon a vagyontárgyairól, számláiról és adja elő a bizonyítékaival együtt, hogy ha a számlát már korábban vitatta, valamint nyilatkozzon, hogy kér-e 45 napos fizetési haladékot. Ha kér fizetési haladékot, úgy ezt a 45 napot ki kell várni, azonban ha az adós ezt követően 1-2 héten belül ha nem fizet, a bíróság elrendeli a felszámolást. Az adósok ezt elkerülendő, ebben a 45 napban szoktak fizetni legtöbbször. Ha mégis elrendelnék a felszámolását, úgy az adós azt még megfellebbezheti. A fellebbezés elbírálása kb. 2-4 hónap, mely alatt ha még fizet, elkerülheti a felszámolási eljárás elrendelését.

Amennyiben mindezek ellenére mégis felszámolásba megy a cég, úgy ekkor már sok esély nincsen a követelés teljes behajtására, esetleg a felszámolási eljárás végén (kb. 1-2 év) megtérülhet egy része a követelésnek.

4. Munkadíj, költségek

Gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz, és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

 • a meghatalmazás és megbízási szerződés elkészítését,
 • a követelés alapjául szolgáló iratok átnézését,
 • a kamatok, (cégek közötti számlánkénti, illetve követelésenkénti 40,- EUR összegű behajtási költségátalány) kiszámítását, forintra számítását,
 • fizetési felszólítás kiküldését,
 • egyeztetést az adóssal,
 • felszámolás iránti kérelem benyújtását,
 • egyéb bírósági beadványok megszerkesztését, benyújtását,
 • a releváns jogi tanácsadást az eljárás során.


A felszámolási eljárás díjai:
Illeték: 80.000,- Ft
Közzétételi díj: 25.000,- Ft
Munkadíj: 60.000,- Ft + Áfa - 70.000,- Ft + Áfa (igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani)

Igen ritka - és csak igen bonyolult ügyekben - tarthat a bíróság személyes meghallgatást, mely esetben szintén kötelező a jogi képviselet, azonban a fenti munkadíj annak díját nem tartalmazza, mely nettó 25.000,- Ft.

Minden díj érvényesíthető az adóson, amennyiben valóban van miből behajtani a követelést.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató