Ha Önnek 3.000.000,- Ft alatti követelése áll fenn üzleti partnerével szemben, azaz per nem indítható, ugyanakkor a felszámolási eljárás feltételei sem állnak fenn, úgy a fizetési meghagyásos (FMH) eljárás a tökéletes megoldás az Ön számára. A fizetési meghagyás megindításának nincsen előzetes követelménye, bármilyen követelés érvényesíthető ezen eljárásban.

 

1. Az eljárás menete


Az adós és hitelező adatainak közlését követően elkészítjük és megküldjük ügyfeleinknek a meghatalmazás és megbízás terveztét, melynek megadását követően kérvényezzük a MOKK (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) országos online rendszerében a fizetési meghagyás kibocsátását, melynek befogadását követően a kirendelt közjegyző 3 munkanapon belül megküldi az adósnak a felhívást, hogy fizesse meg a tartozását. Ennek kézhezvételét követő 15 napon belül az adós ellentmondással élhet a fizetési meghagyással szemben. 

  • Amennyiben ellentmondással nem él, úgy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és az adósnak a tartozást meg kell fizetnie 15 napon belül, ellenkező esetben végrehajtási eljárást lehet kezdeményezni vele szemben.
  • Amennyiben ellentmondással él a fizetési meghagyással szemben, úgy a közjegyző felhív bennünket, hogy 15 napon belül perré alakíthatjuk (nem kötelező) a fizetési meghagyást.

Ennek ideje a fizetési meghagyás benyújtásától számítva 1-2 hónap.

Perré alakítás esetén kereseti kérelmet szükséges szerkeszteni, melyet a fizetési meghagyásban megjelölt bírósághoz kell benyújtani. Amennyiben e bírósághoz képest más bíróság illetékességét kívánjuk megjelölni (természetesen csak amennyiben ezt a polgári perrendtartás szabályai megengedik), úgy a kereseti kérelemben kérni kell a bíróságot, hogy helyezze át a pert az általunk kívánt bírósághoz.

 

2. Mikor nem alkalmazható?

Fizetési meghagyásos eljárás nem kezdeményezhető, ha:

  1. valamelyik félnek nincs ismert belföldi kézbesítési címe (azaz lakó- vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete),
  2. a követelés munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződéses jogviszonyból, szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonyból, nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonyból, illetve szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonyból, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kp.) meghatározott közszolgálati vagy közigazgatási szerződéses jogviszonyból ered és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény,
  3. a követelés összege a 30 millió forintot meghaladja,
  4. a követelés zálogjogi jogviszonyból ered,
  5. az eljárásban több jogosult vagy több kötelezett szerepel és a főkövetelések között több (nem azonos) követelés szerepel.

Ezekben az esetekben a követelés peres úton, bíróság előtt történő érvényesítése lehetséges.

 

3. Szükséges iratok, adatok

A fizetési meghagyás megindításához szükségünk van

 • a számlára, szerződésre, vagy a követelést megalapozó egyéb okiratra
 • az ügy lefolytatására részünkre adott meghatalmazásra,
 • az adós adataira; amennyiben az adós magánszemély és adatai (anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme) nem derülnek ki az iratokból, illetve máshonnan sem, úgy a központi adatnyilvántartótól lehet ezen adatok kikérni díj ellenében.
 
4. Munkadíj, költségek

Gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz, és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

 • a meghatalmazás és megbízási szerződés elkészítését
 • a követelés alapjául szolgáló iratok átnézését,
 • a kamatok, (cégek közötti számlánkénti, illetve követelésenkénti 40,- EUR összegű behajtási költségátalány) kiszámítását, forintra számítását,
 • fizetési meghagyás benyújtását,
 • egyeztetést az adóssal,
 • a releváns jogi tanácsadást az eljárás során.


Megbízási díj: 35.000,- Ft + Áfa
Közjegyzői eljárási díj: a követelés 3%-a, de minimum 8.000,- Ft, maximum 300.000 forint.

Minden díj érvényesíthető az adóson, amennyiben valóban van miből behajtani a követelést.

 

A fenti díj nem tartalmazza a jogszabálykutatást, az ügyvédi tanácsadást és konzultácót, továbbá az iratok olyan szempontból történő vizsgálatát sem, hogy perré alakulás esetén a peres eljárás során érvényesíthető-e a követelés, azaz nagy valószínűséggel megnyerhető-e a per. Bonyolultabb, terjedelmesebb ügyekben  vizsgálatnak, véleményezésnek - tekintettel annak időigényességére - külön díja merül fel, melyre az ügy ismeretében tudunk - előre - ajánlatot adni. E véleményezéshez a fentieken kívül további iratok, adatok lehetnek szükségesek.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató