⇒ Kölcsönszerződés, kölcsönnel vegyes zálogszerződés

⇒ Zálogszerződés

⇒ Szindikátusi és együttműködési szerződés

⇒ Fuvarozási, szállítmányozási szerződés

⇒ Engedményezési szerződés

⇒ Tartozásátvállalás

⇒ Egyéb, atipikus szerződések

 


 

Kölcsönszerződés, kölcsönnel vegyes zálogszerződés

1. A kölcsönre vonatkozó rendelkezések

Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles.

A kölcsön rendelkezésre tartása

Ha a szerződés szerint a kölcsönösszeg megfizetésére a szerződéskötést követő meghatározott időn belül vagy meghatározott feltételek teljesítése esetén kerül sor, a hitelező köteles a kölcsön összegét a szerződésben meghatározott idő elteltéig vagy feltétel bekövetkeztéig az adós rendelkezésére tartani.
Az adós köteles a hitelezőnek a rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után, a kölcsönösszeg rendelkezésre tartásának időtartamára díjat fizetni.

A kölcsönszerződés felmondása
A hitelező felmondhatja a kölcsönszerződést, ha
a) az adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot;
b) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel;
c) az adós a hitelezőt megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
d) az adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza;
e) az adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki; vagy
g) az adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja.
A hitelező jogosult a kölcsönszerződést az adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes.

Szívességi kölcsön
Az adós nem köteles kamat és egyéb díj fizetésére, ha ezt a felek kifejezetten kikötötték, vagy ha a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből ez következik. Ebben az esetben a kölcsönszerződés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a hitelező a saját körülményeiben bekövetkezett lényeges változás miatt is megtagadhatja a kölcsönösszeg kifizetését és visszakövetelheti a már kifizetett kölcsönösszeget;
b) az adós nem köteles a kölcsönösszeg rendelkezésre tartásáért díjat fizetni.

Házastársak kölcsönszerződése

A házastársaknak az életközösség fennállása alatt egymással kötött adásvételi, csere, ajándékozási és kölcsönszerződése és a házastársak közötti tartozáselismerés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Ez a rendelkezés nem vonatkozik ingók szokásos mértékű ajándékozására, ha az ajándék átadása megtörtént.

2. A szerződés tartalma, szükséges adatok

A szerződés megkötése előtt az alábbi kérdéseket érdemes átgondolni, átbeszélni a másik féllel, illetve a szerződés elkészítéséhez az alábbi adatokra volna szükségünk:

 • a kölcsön összege
 • a kölcsön készpénzben, vagy utalással kerül átadásra
 • a kölcsön átadásának határideje, illetve időpontja
 • a kamat mértéke
 • a kamat a tőkeösszeg visszafizetésekor, vagy előbb, időközben is esedékes
 • amennyiben időközben is esedékes, úgy a kamatfizetés gyakorisága (pl. havi, negyedéves, éves stb.)
 • a késedelmi kamat mértéke ha a visszafizetéssel késedelembe esik az adós (a Ptk. szerinti, vagy attól eltérő mérték legyen).

Amennyiben a kölcsönt ingatlanra vonatkozó zálogjog is biztosítani fogja, úgy még az alábbi adatokra volna szükségünk:

 • az ingatlan címe, helyrajzi száma
 • az ingatlan hozzávetőleges értéke
 • az adós-e az ingatlan tulajdonosa, vagy harmadik személy (zálogkötelezett).

Amennyiben nem az adós a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa, úgy szükséges elidegenítési és terhelési tilalmat is kikötni, valamint a zálogkötelezettel kezességet is vállaltatni tekintettel arra, hogy amennyiben a zálogkötelezett nem kezes, vagy adóstárs, úgy vele szemben nem lehet végrehajtást indítani, így a biztosítékból nem lehet végrehajtás útján megtérítést nyerni.

3. Munkadíj, egyéb költségek

Kölcsönszerződés

Munkadíj: 10.000,- Ft + Áfa - 35.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően, illetve attól függően, hogy csak elkészítést, vagy ellenjegyzést is igényelnek. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

Egyéb díj nem merül fel

Kölcsön- és jelzálogszerződés

Munkadíj: 30.000,- Ft + Áfa - 60.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

Földhivatali illeték: 12.600,- Ft/ingatlan

4. Mit tartalmaz a munkadíj?

Ingatlan- és gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

Kölcsönszerződés esetén:

-

a szerződés elkészítését és igény esetén ellenjegyzését,

-

jogi tanácsadást,

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését.

 

Kölcsön- és jelzálogszerződés esetén:

-

az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, ellenőrzését,

-

a szerződés elkészítését és ellenjegyzését,

-

jogi tanácsadást,

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

földhivatali ügyintézést,

-

cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését

-

földhivatal előtti eljárást.

 

 

 


 

Zálogszerződés

1. A zálogjog
Zálogjoga alapján a zálogjogosult a követelésének biztosítására szolgáló vagyontárgyból (a továbbiakban: zálogtárgy) más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a biztosított követelés kötelezettje (a továbbiakban: személyes kötelezett) nem teljesít.

A kielégítési jogot - néhány kivételtől eltekintve - a zálogtárgyra az elzálogosítás után szerzett jogok nem érintik.

A zálogjog létrejötte
A zálogjog létrejön, ha
a) a zálogjogosult és a zálogkötelezett megalapítja a zálogjogot; és
b) a zálogkötelezett rendelkezési joggal bír a zálogtárgy fölött.

A zálogjog alapítása
Zálogjog megalapításához zálogszerződés és erre tekintettel
a) a zálogjog megfelelő nyilvántartásba való bejegyzése (jelzálogjog); vagy
b) a zálogtárgy birtokának a zálogjogosult részére történő átruházása (kézizálogjog) szükséges.

A zálogszerződés
A zálogszerződésben a zálogkötelezett és a zálogjogosult zálogjognak meghatározott zálogtárgyon és meghatározott követelés biztosítása céljából való alapításában állapodnak meg.

A zálogszerződés alapján a zálogkötelezett köteles
a) kézizálogjog (azaz ingóságra vonatkozó zálogjog) esetén a zálogjogosult részére átruházni a zálogtárgy birtokát vagy az a feletti hatalmat;
b) jelzálogjog esetén megadni a zálogjog bejegyzéséhez szükséges hozzájárulást; illetve
c) a zálogjogosult választása szerint, az elzálogosított követelés kötelezettjét írásban értesíteni a zálogjog megalapításáról, vagy az erről szóló nyilatkozatot a zálogjogosult részére kiadni.

zálogszerződés létrejöttéhez a zálogtárgy és a biztosított követelés meghatározása szükséges.
A zálogjoggal biztosított követelést annak azonosítására alkalmas módon - az alapul fekvő egy vagy több jogviszonyra utalással és az összeg meghatározásával vagy a biztosított követelés azonosítására alkalmas más hasonló módon - kell meghatározni. A meghatározás magában foglalhat olyan követelést is, amely még nem jött létre.

A zálogszerződést írásba kell foglalni.

A jelzálogjog bejegyzése
A jelzálogjogot
a) ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba;
b) ingó dolog, valamint jog és követelés esetén a hitelbiztosítéki nyilvántartásba
kell bejegyezni.

2. A szerződés tartalma, szükséges adatok

A szerződés elkészítéséhez az alábbi adatokra volna szükségünk:

 • az ingatlan címe, helyrajzi száma
 • az ingatlan hozzávetőleges értéke
 • az adós-e az ingatlan tulajdonosa, vagy harmadik személy (zálogkötelezett)
 • a biztosított követelés meghatározása és amennyiben készült, a követelésre vonatkozó okirat másolata (e-mailen, vagy más módon),
 • a felek adatai.

Amennyiben nem az adós a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa, úgy szükséges elidegenítési és terhelési tilalmat is kikötni, valamint a zálogkötelezettel kezességet is vállaltatni tekintettel arra, hogy amennyiben a zálogkötelezett nem kezes, vagy adóstárs, úgy vele szemben nem lehet végrehajtást indítani, így a biztosítékból nem lehet végrehajtás útján megtérítést nyerni.

3. Munkadíj, egyéb költségek

Munkadíj: 30.000,- Ft + Áfa - 50.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

Földhivatali illeték: 12.600,- Ft/ingatlan

4. Mit tartalmaz a munkadíj?

Ingatlan- és gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

-

az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, ellenőrzését,

-

a szerződés elkészítését és ellenjegyzését,

-

jogi tanácsadást,

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

földhivatali ügyintézést,

-

cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését

-

földhivatal előtti eljárást.

 


 

Szindikátusi és együttműködési szerződés

Az együttműködési szerződés esetén a felek többek között rögzítik, hogy

 • bizonyos közös gazdasági tevékenységhez ki, milyen tevékenységgel, anyagi erőforrással járul hozzá,
 • mi az elérendő cél,
 • a gazdasági haszonból kit milyen anyagi előny illet (pl. nyereségfelosztás),
 • kit milyen egyéb - nem anyagi - érdek fűz az eredményes együttműködéshez,
 • milyen szankciókat alkalmaznak szerződésszegés esetére,
 • milyen feltételek nm tljesülése esetén mindható fel a szerződés,
 • a szerződés határozott, vagy határozatlan időtartamra szól, utóbbi esetben annak felmondási ideje.

A szindikátusi szerződés tartalma a fentiekkel megegyezik azzal, hogy a szindikátusi szerződés egyben egy társaság társasági szerződésének háttérszerződéseként is működik.

Munkadíj

E szerződéstípusnál - tekintettel azok igen változatos és különböző voltára - nem tudunk előre meghatározott munkadíjat ajánlani. Kérem, hogy munkadíj ajánlat iránt az eset leírásával érdeklődjön Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy valamelyik kollégánknál.


 

Fuvarozási, szállítmányozási szerződés

1. A szerződés tartalma

 

1.1. Fuvarozási szerződés
Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó díj fizetésére köteles.

1.2. Szállítmányozási szerződés

Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére és jognyilatkozatok megtételére, a megbízó díj fizetésére köteles.

3. Munkadíj, egyéb költségek

Munkadíj: 25.000,- Ft + Áfa - 40.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően.

Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

4. Mit tartalmaz a munkadíj?

A munkadíj tartalmaz minden szükséges jogi teendőt azaz:

- a szerződés elkészítését,

- jogi tanácsadást,

- cég esetén az adatok ellenőrzését, aktuális cégkivonat lekérését.

 


 

Engedményezési szerződés

Az engedményezés

A jogosult (pl. kölcsönadó) a kötelezettel (pl. adóssal) szembeni követelését másra ruházhatja át.

A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges. Az engedményezés az engedményező (aki átadja a követelést) és az engedményes (aki megszerzi a követelést) szerződése, amellyel az engedményes az engedményező helyébe lép.

Az engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.

 

Az engedményezhető követelések

A követelés akkor engedményezhető, ha az engedményezéskor már létezik az a jogviszony (nem a követelés), amelyből a követelés fakad.

Az engedményezett követelést a kötelezett, a jogcím, az összeg és az esedékesség megjelölésével vagy egyéb olyan módon kell meghatározni, amely az engedményezés időpontjában, jövőbeli követelések esetén legkésőbb a követelés létrejöttekor az engedményezett követelést azonosíthatóvá teszi.

Semmis a jogosult személyéhez kötött követelések engedményezése.

 

Tájékoztatás és az okiratok átadása

Az engedményező köteles az engedményest a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással ellátni, és köteles a birtokában lévő, a követelés fennállását bizonyító okiratokat az engedményesnek átadni.

 

Értesítés az engedményezésről

Az engedményező köteles az engedményes választásának megfelelően a kötelezettet az engedményezésről az engedményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve írásban értesíteni, vagy az engedményes személyét is meghatározó engedményezési okiratot az engedményesnek átadni.

A kötelezett értesítését követően az engedményessel szemben hatálytalan a kötelezett és az engedményező szerződésének módosítása. A kötelezett az engedményessel szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és azokat az ellenköveteléseket számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értesítésekor már fennállt jogalapon keletkeztek.

Az engedményezésről szóló értesítés a fenti joghatást akkor váltja ki, ha az engedményezőtől származik, vagy az engedményes az engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon igazolja az engedményezés megtörténtét.

 

Teljesítési utasítás

A kötelezett mindaddig az engedményezőnek köteles teljesíteni, amíg nem kap olyan teljesítési utasítást, amely az engedményes személyét, valamint az engedményes telephelyét, ennek hiányában székhelyét, természetes személy esetén lakóhelyét, ennek hiányában szokásos tartózkodási helyét vagy számlaszámát meghatározza. Ezt követően a kötelezett a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet.

A kötelezett költségeinek megtérítése

A kötelezett engedményezéssel okozott költségeinek a megtérítésére az engedményező és az engedményes egyetemlegesen kötelesek.

Jogátruházás

A jogosult jogát (pl. zálogjogot) másra átruházhatja, kivéve, ha jogszabály a jog forgalomképességét kizárja vagy a forgalomképtelenség a jog természetéből egyértelműen következik.

Ha a jog fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, a jog átruházásához az engedményezésen felül a jogosult személyében bekövetkezett változásnak a nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

 

A szerződés tartalma, szükséges adatok

A szerződés elkészítéséhez az alábbi adatokra volna szükségünk:

 • az átadásra kerülő követelés azonosítása és amennyiben készült, a követelésre vonatkozó okirat másolata (e-mailen, vagy más módon).
 • az engedményezés ingyenes, vagy ellenérték ellenében történik; utóbbi esetben a díj mértéke és megfizetésének módja (pl. készpénz, átutalás, határideje, vagy a felek azt külön megállapodásban rögzítik),
 • a követelést biztosítja-e valamilyen jog (pl. jelzálogjog) és az is átruházásra kerül-e,
 • a biztosított követelés meghatározása,
 • a felek adatai.

 

 

Munkadíj, egyéb költségek

Munkadíj: 15.000,- Ft + Áfa - 50.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően, illetve attól függően, hogy igényelnek-e ellenjegyzést is az okiratra.

Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

 

Mit tartalmaz a munkadíj?

Gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

 • a szerződés elkészítését és igény esetén ellenjegyzését,
 • jogi tanácsadást,
 • a felek személyazonosságának ellenőrzését,
 • cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését.

 Tartozásátvállalás

1. Tartozásátvállalás

Ha a kötelezett és a jogosult megállapodik egy harmadik személlyel (átvállaló) abban, hogy az a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja, a jogosult a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti.
Az átvállalót mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették.
A tartozásátvállalással a követelés biztosítékai megszűnnek. Fennmarad a biztosíték, ha annak kötelezettje a tartozásátvállaláshoz hozzájárul.

Előzetes hozzájárulás a tartozásátvállaláshoz
Ha a jogosult a tartozásátvállaláshoz szükséges jognyilatkozatát előzetesen megteszi, a tartozásátvállalás a jogosult értesítésével válik hatályossá.
A jogosult jognyilatkozata megtételekor fenntarthatja a jogot annak visszavonására.

Teljesítésátvállalás
Ha harmadik személy megállapodik a kötelezettel a kötelezett tartozásának átvállalásáról, a harmadik személy köteles lesz a kötelezett tartozását teljesíteni vagy a kötelezettet olyan helyzetbe hozni, hogy az lejáratkor teljesíthessen. A jogosult nem követelheti a tartozást a harmadik személytől.

Tartozáselvállalás
Ha a felek a teljesítésátvállalásról a jogosultat értesítik, egyetemleges kötelezettség jön létre. Tartozáselvállalás esetén az egyetemleges kötelezettet mindazon jogok megilletik, amelyek a kötelezettet a jogosulttal szemben a szerződés alapján megillették. A tartozás elvállalója nem jogosult beszámítani a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló egyéb követelését.

2. A szerződés tartalma, szükséges adatok

A szerződés elkészítéséhez az alábbi adatokra volna szükségünk:

 • az átadásra kerülő követelés azonosítása és amennyiben készült, a követelésre vonatkozó okirat másolata (e-mailen, vagy más módon).
 • az engedményezés ingyenes, vagy ellenérték ellenében történik; utóbbi esetben a díj mértéke és megfizetésének módja (pl. készpénz, átutalás, határideje, vagy a felek azt külön megállapodásban rögzítik),
 • a követelést biztosítja-e valamilyen jog (pl. jelzálogjog) és az is átruházásra kerül-e,
 • a biztosított követelés meghatározása,
 • a felek adatai.

3. Munkadíj, egyéb költségek

Munkadíj: 15.000,- Ft + Áfa - 40.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően, illetve attól függően, hogy igényelnek-e ellenjegyzést is az okiratra.

Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

4. Mit tartalmaz a munkadíj?

Gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

-

a szerződés elkészítését és igény esetén ellenjegyzését,

-

jogi tanácsadást,

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését.

 

 


Egyéb, atipikus szerződések

Irodánk vállalja egyéb, speciális szerződések elkészítését is.

E szerződéseknél - tekintettel azok igen változatos és különböző voltára - nem tudunk előre meghatározott munkadíjat ajánlani. Kérem, hogy munkadíj ajánlat iránt az eset leírásával érdeklődjön Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy valamelyik kollégánknál.

 

 

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató