1. Az engedményezés

A jogosult (pl. kölcsönadó) a kötelezettel (pl. adóssal) szembeni követelését másra ruházhatja át.

A követelés átruházással való megszerzéséhez az átruházásra irányuló szerződés vagy más jogcím és a követelés engedményezése szükséges. Az engedményezés az engedményező (aki átadja a követelést) és az engedményes (aki megszerzi a követelést) szerződése, amellyel az engedményes az engedményező helyébe lép.

Az engedményezéssel az engedményesre szállnak át a követelést biztosító zálogjogból és kezességből eredő jogok, valamint a kamatkövetelés is.

 

Az engedményezhető követelések

A követelés akkor engedményezhető, ha az engedményezéskor már létezik az a jogviszony (nem a követelés), amelyből a követelés fakad.

Az engedményezett követelést a kötelezett, a jogcím, az összeg és az esedékesség megjelölésével vagy egyéb olyan módon kell meghatározni, amely az engedményezés időpontjában, jövőbeli követelések esetén legkésőbb a követelés létrejöttekor az engedményezett követelést azonosíthatóvá teszi.

Semmis a jogosult személyéhez kötött követelések engedményezése.

 

Tájékoztatás és az okiratok átadása

Az engedményező köteles az engedményest a követelés érvényesítéséhez szükséges tájékoztatással ellátni, és köteles a birtokában lévő, a követelés fennállását bizonyító okiratokat az engedményesnek átadni.

 

Értesítés az engedményezésről

Az engedményező köteles az engedményes választásának megfelelően a kötelezettet az engedményezésről az engedményezés tényét és az engedményezett követelést megjelölve írásban értesíteni, vagy az engedményes személyét is meghatározó engedményezési okiratot az engedményesnek átadni.

A kötelezett értesítését követően az engedményessel szemben hatálytalan a kötelezett és az engedményező szerződésének módosítása. A kötelezett az engedményessel szemben azokat a kifogásokat érvényesítheti és azokat az ellenköveteléseket számíthatja be, amelyek az engedményezővel szemben az értesítésekor már fennállt jogalapon keletkeztek.

Az engedményezésről szóló értesítés a fenti joghatást akkor váltja ki, ha az engedményezőtől származik, vagy az engedményes az engedményezési okirattal vagy más hitelt érdemlő módon igazolja az engedményezés megtörténtét.

 

Teljesítési utasítás

A kötelezett mindaddig az engedményezőnek köteles teljesíteni, amíg nem kap olyan teljesítési utasítást, amely az engedményes személyét, valamint az engedményes telephelyét, ennek hiányában székhelyét, természetes személy esetén lakóhelyét, ennek hiányában szokásos tartózkodási helyét vagy számlaszámát meghatározza. Ezt követően a kötelezett a teljesítési utasításnak megfelelően teljesíthet.

A kötelezett költségeinek megtérítése

A kötelezett engedményezéssel okozott költségeinek a megtérítésére az engedményező és az engedményes egyetemlegesen kötelesek.

Jogátruházás

A jogosult jogát (pl. zálogjogot) másra átruházhatja, kivéve, ha jogszabály a jog forgalomképességét kizárja vagy a forgalomképtelenség a jog természetéből egyértelműen következik.

Ha a jog fennállását közhiteles nyilvántartás tanúsítja, a jog átruházásához az engedményezésen felül a jogosult személyében bekövetkezett változásnak a nyilvántartásba való bejegyzése szükséges.

 

 1. A szerződés tartalma, szükséges adatok

A szerződés elkészítéséhez az alábbi adatokra volna szükségünk:

 • az átadásra kerülő követelés azonosítása és amennyiben készült, a követelésre vonatkozó okirat másolata (e-mailen, vagy más módon).
 • az engedményezés ingyenes, vagy ellenérték ellenében történik; utóbbi esetben a díj mértéke és megfizetésének módja (pl. készpénz, átutalás, határideje, vagy a felek azt külön megállapodásban rögzítik),
 • a követelést biztosítja-e valamilyen jog (pl. jelzálogjog) és az is átruházásra kerül-e,
 • a biztosított követelés meghatározása,
 • a felek adatai.
 1. Munkadíj, egyéb költségek

Munkadíj: 15.000,- Ft + Áfa - 50.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően, illetve attól függően, hogy igényelnek-e ellenjegyzést is az okiratra.

Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

 1. Mit tartalmaz a munkadíj?

Gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

 • a szerződés elkészítését és igény esetén ellenjegyzését,
 • jogi tanácsadást,
 • a felek személyazonosságának ellenőrzését,
 • cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató