1. A kölcsönre vonatkozó rendelkezések

Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles.

A kölcsön rendelkezésre tartása

Ha a szerződés szerint a kölcsönösszeg megfizetésére a szerződéskötést követő meghatározott időn belül vagy meghatározott feltételek teljesítése esetén kerül sor, a hitelező köteles a kölcsön összegét a szerződésben meghatározott idő elteltéig vagy feltétel bekövetkeztéig az adós rendelkezésére tartani.
Az adós köteles a hitelezőnek a rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után, a kölcsönösszeg rendelkezésre tartásának időtartamára díjat fizetni.

A kölcsönszerződés felmondása
A hitelező felmondhatja a kölcsönszerződést, ha
a) az adós körülményeiben lényeges kedvezőtlen változás állt be, és az adós felszólítás ellenére nem ad megfelelő biztosítékot;
b) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra való fordítása lehetetlen, vagy az adós a kölcsönösszeget nem erre a célra használja fel;
c) az adós a hitelezőt megtévesztette, és ez a szerződés megkötését vagy annak tartalmát befolyásolta;
d) az adós a fizetőképességére vonatkozó, valamint a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot akadályozza;
e) az adós fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
f) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke vagy érvényesíthetősége jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki; vagy
g) az adós a kölcsönszerződés alapján fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, és mulasztását felszólításra sem pótolja.
A hitelező jogosult a kölcsönszerződést az adós megfelelő biztosíték adására történő felszólítása nélkül felmondani, ha nyilvánvaló, hogy az adós megfelelő biztosíték nyújtására nem képes.

Szívességi kölcsön
Az adós nem köteles kamat és egyéb díj fizetésére, ha ezt a felek kifejezetten kikötötték, vagy ha a szerződés céljából vagy az eset körülményeiből ez következik. Ebben az esetben a kölcsönszerződés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a hitelező a saját körülményeiben bekövetkezett lényeges változás miatt is megtagadhatja a kölcsönösszeg kifizetését és visszakövetelheti a már kifizetett kölcsönösszeget;
b) az adós nem köteles a kölcsönösszeg rendelkezésre tartásáért díjat fizetni.

Házastársak kölcsönszerződése

A házastársaknak az életközösség fennállása alatt egymással kötött adásvételi, csere, ajándékozási és kölcsönszerződése és a házastársak közötti tartozáselismerés akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. Ez a rendelkezés nem vonatkozik ingók szokásos mértékű ajándékozására, ha az ajándék átadása megtörtént.

2. A szerződés tartalma, szükséges adatok

A szerződés megkötése előtt az alábbi kérdéseket érdemes átgondolni, átbeszélni a másik féllel, illetve a szerződés elkészítéséhez az alábbi adatokra volna szükségünk:

  • a kölcsön összege
  • a kölcsön készpénzben, vagy utalással kerül átadásra
  • a kölcsön átadásának határideje, illetve időpontja
  • a kamat mértéke
  • a kamat a tőkeösszeg visszafizetésekor, vagy előbb, időközben is esedékes
  • amennyiben időközben is esedékes, úgy a kamatfizetés gyakorisága (pl. havi, negyedéves, éves stb.)
  • a késedelmi kamat mértéke ha a visszafizetéssel késedelembe esik az adós (a Ptk. szerinti, vagy attól eltérő mérték legyen).

Amennyiben a kölcsönt ingatlanra vonatkozó zálogjog is biztosítani fogja, úgy még az alábbi adatokra volna szükségünk:

  • az ingatlan címe, helyrajzi száma
  • az ingatlan hozzávetőleges értéke
  • az adós-e az ingatlan tulajdonosa, vagy harmadik személy (zálogkötelezett).

Amennyiben nem az adós a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa, úgy szükséges elidegenítési és terhelési tilalmat is kikötni, valamint a zálogkötelezettel kezességet is vállaltatni tekintettel arra, hogy amennyiben a zálogkötelezett nem kezes, vagy adóstárs, úgy vele szemben nem lehet végrehajtást indítani, így a biztosítékból nem lehet végrehajtás útján megtérítést nyerni.

3. Munkadíj, egyéb költségek

Kölcsönszerződés

Munkadíj: 10.000,- Ft + Áfa - 35.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően, illetve attól függően, hogy csak elkészítést, vagy ellenjegyzést is igényelnek. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

Egyéb díj nem merül fel

Kölcsön- és jelzálogszerződés

Munkadíj: 30.000,- Ft + Áfa - 60.000,- Ft + Áfa a szerződés bonyolultságától, összetettségétől függően. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.

Földhivatali illeték: 12.600,- Ft/ingatlan

4. Mit tartalmaz a munkadíj?

Ingatlan- és gazdasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

Kölcsönszerződés esetén:

-

a szerződés elkészítését és igény esetén ellenjegyzését,

-

jogi tanácsadást,

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését.

Kölcsön- és jelzálogszerződés esetén:

-

az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, ellenőrzését,

-

a szerződés elkészítését és ellenjegyzését,

-

jogi tanácsadást,

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

földhivatali ügyintézést,

-

cég esetén az adatok ellenőrzését, friss cégkivonat lekérését

-

földhivatal előtti eljárást.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató