1. A szövetkezetekről
A szövetkezet fogalma és főbb tevékenységei

A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni.

A szövetkezet tevékenysége értékesítésre, beszerzésre, termelésre és szolgáltatásra irányulhat.

 

A szövetkezet tagságával kapcsolatos általános rendelkezések

A szövetkezet nem természetes személy tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám húsz százalékát; a szövetkezetnek a szövetkezeti formában működő jogi személy tagjait a nem természetes személy tagok számítása során figyelmen kívül kell hagyni.

A szövetkezet személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám negyedét.

A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása nem haladhatja meg a tőke tizenöt százalékát; a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege nem haladhatja meg a tőke harmadát.

 

A szövetkezet létesítő okirata

A szövetkezet létesítő okirata az alapszabály. Az alapszabály elfogadásához legalább hét személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges.

Az elfogadott alapszabályt minden alapító tagnak alá kell írnia. Az alapszabályt a tag helyett közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselője is aláírhatja. Az alapszabályt közjegyzői okiratba, ügyvéd vagy valamelyik alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

Minden tag köteles a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig a pénzbeli vagyoni hozzájárulásának legalább harminc százalékát, valamint a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásának egészét szolgáltatni.

 
Igazgató

A szövetkezet ügyvezetését háromtagú igazgatóság látja el. Semmis az alapszabály azon rendelkezése, amely háromnál kevesebb tagú igazgatóság felállását teszi lehetővé. Az igazgatóság elnökét és tagjait a közgyűlés öt évre, ha a szövetkezet ennél rövidebb időtartamra jött létre, erre az időtartamra választja.

Tizenöt főnél kisebb taglétszámú szövetkezetben az alapszabály igazgatóság helyett igazgató elnöki tisztséget rendszeresíthet, aki az igazgatóság hatáskörében jár el.

 

A szociális szövetkezet

A szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a „szociális szövetkezet” megnevezést.

A szociális szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása (a továbbiakban együtt: önkormányzat), továbbá jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet lehet a tagja.

foglalkoztatási szövetkezet olyan szociális szövetkezet, amelynek legalább ötszáz természetes személy és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja.

A szociális szövetkezetek esetében a személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés (a továbbiakban: tagi munkavégzés).

A szociális szövetkezet alapszabályának tartalmaznia kell

a) a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tag által teljesítendő munkafeladatok meghatározását, az elvégzett munkafeladatok dokumentálásának módját,

és

b) a munkafeladat teljesítéséhez igazodóan a szövetkezet által megtermelt javakból történő részesedés módjának és mértékének (ellenértékének) meghatározását.

 

Az ellenértéket úgy kell meghatározni, hogy alkalmas legyen

a) a tag teljesítményének figyelembevételére

és

b) a megtermelt javakból való részesedés teljesítménnyel arányos meghatározására.

 

2. Szövetkezet alapítása előtt

Szövetkezet alapítása előtt érdemes konzultálnia a könyvelőjével, mert az alapításkor a cégbíróság felé le kell jelentenünk, hogy milyen adószámot szeretne a szövetkezet kapni. Ekkor kell megadni, amennyiben esetleg alanyi ÁFA mentes adószámot, vagy - ÁFA szempontból - más speciális adószámot szeretne a szövetkezet kapni, illetve KATA, KIVA adózást szeretne igényelni.

A könyvelővel érdemes konzultálni abban a kérdésben is, hogy az ügyvezető megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban álljon-e a szövetkezettel, mert ez kihat a járulékfizetés mértékére.

Az alapítás megrendelése esetén haladéktalanul elküldjük Önnek a kitöltendő adatlapunkat, melynek visszajuttatása esetén akár 1 munkanapon belül aláírhatóak az iratok. A kizárólag elektronikusan megrendelhető cégeljárási illetékekből irodánk "raktáron" is tart a budapesti és pest megyei bíróságkhoz befizetendő illetékekből, így az alapítási iratanyagot akár aznap is be tudjuk nyújtani a cégbírósághoz (a sürgősségi ügyintézés feláras szolgáltatás).

Az alapítás következő lépéseként a cégbíróság 1 munkanapon belül megküldi részünkre és mi továbbítjuk Önnek az elektronikus tanúsítványt, mely tartalmazza a szövetkezet legfontosabb adatait, mint pl. a cégjegyzék számot, adószámot, így ezt követően akár már számlát is tud kiállítani a cégről.

A cégbíróság a szövetkezetet általában 1-2 héten belül, de legfeljebb 30 napon belül jegyzi be a cégjegyzékbe, azonban a szövetkezet ezt megelőzően is tud szerződéseket kötni, számlát kiállítani, azaz működni.

A cégiratok elkészítéséhez szükséges adatok:

 • a szövetkezet neve,
 • a tagok, ügyvezető/igazgató személyes adatai (név, lakcím, anyja születési neve),
 • a szövetkezet székhelyének pontos címe (emelet és ajtószámmal),
 • az ügyvezető munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban áll-e a szövetkezettel,
 • legalább 1 db fő tevékenységi kör megadása kötelező, egyéb tevékenységi körök megadása opcionális,
 • jegyzett tőke mértéke (nincs minimum),
 • az egyes tagok részjegyeinek névértéke.

A személyes adatoknál kérjük, hogy a személyi igazolványban, lakcímkártyában szereplő pontos adatokat, címeket (emelettel, ajtószámmal) és teljes neveket szíveskedjenek megadni!

Az iratok aláírásáig, vagy legkésőbb azok aláírásakor a fentieken kívül szükségünk lesz még:

 • a szövetkezet e-mail címére
 • a szövetkezet számára igénylendő adószám típusára (általános, alanyi mentes, tárgyi mentes, KATA, stb.)
 • igényeljünk-e közösségi (ismertebb nevén EU-s) adószámot a szövetkezetnek.

 

3. Munkadíj, egyéb költségek

Szövetkezeti jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

 • az iratok elkészítését, ellenjegyzését
 • a kívánt szövetkezeti név bejegyezhetőségének ellenőrzése
 • a cégeljárási illeték megrendelését, befizetését
 • cégjogi, társasági jogi általános tanácsadást
 • a felek személyazonosságának ellenőrzését
 • a cégbírósági ügyintézést
 • igény esetén angol, vagy német nyelven is elkészítjük a cégiratokat

 

Igény esetén bizonyos okiratmintákat is rendelkezésére tudunk bocsátani (pl.: ügyvezetői eseti meghatalmazás, számviteli szabályzat stb.).

 

Költségek:

Munkadíj: 85.000,- Ft + ÁFA összegtől (a pontos összeg a szövetkezetben lévő tagok számától és az esetleges kapcsolódó ügyvédi tanácsadás mértékétől is függ). Az adatlap kitöltését követően az árajánlatunkat konkretizáljuk. Igény szerint ÁFA mentes számlát is ki tudunk bocsátani.

Cégeljárási illeték: 100.000,- Ft

Közzétételi díj: 5.000,- Ft

Cégeljárási illeték ás közzétételi díj szociális szövetkezet esetén: nincsen

 

Az iratok angol, vagy német nyelven való elkészítésének díja 20.000,- Ft + ÁFA. Igény szerint ÁFA mentes számlát is ki tudunk bocsátani.

 

4. Cégnév

Arról, hogy az Ön által kiválasztott cégnév szabad-e a http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html oldalon tud meggyőződni, azonban mi a cégnevet az adatlap visszaküldését követően mindenképpen leellenőrizzük.
A cégnévnek a már meglévő cégnevektől legalább 4 betűvel (a szám és egyéb karakter nem megkülönböztetés) különbözniük kell.

teljes cégnév abban tér el a rövidített cégnévtől, hogy a teljes cégnév tartalmazza a tevékenységre utaló szavakat (pl.: Szolgáltató, Kereskedelmi) is, míg a rövidített névből ezeket már kötelező elhagyni.
A tevékenységre utaló szavak használata már nem kötelező a teljes cégnévben sem!
Mind a kettő cégnévnek tartalmaznia kell azonban a vezérszavakat (a más cégtől megkülönböztető szavakat, pl.: KKK Project). 

Cégnév képzésre példa:
Teljes név: KKK Project Oktatási Szövetkezet
Rövidített név: KKK Project Szövetkezet

 

5. Tevékenységi körök (TEÁOR)

Ügyfeleinknek általában azt javasoljuk, hogy csak azt a tevékenységi kört vegyék fel, melyet valóban végezni fog a társaság, hiszen ma már nagyon egyszerűen, a könyvelő ügyfélkapun keresztül bármikor ingyenesen be tud jelenteni új tevékenységi köröket, amikor a társaság új tevékenységet kezd végezni.

A szükségesnél több tevékenységi kör viszont feleslegesen növeli az adóhatóság ellenőrzések gyakoriságát (tevékenységi célellenőrzések).


A tevékenységi körök listáját a http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor_main.teaor08_fa oldalon tekintheti meg! 
A tevékenységi körök közül nem a két számjegyű, hanem a négy számjegyű tevékenységi köröket kell kiválasztani, a két számjegyű elnevezések nem tevékenységi körök, csak témakör megjelölések.

 


 

Amennyiben bármely szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, kérdése merülne fel vagy ajánlatot szeretne kérni, forduljon hozzánk bizalommal itt!

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató