Társasági jogban jártas irodánk szakszerű, precíz és hatékony ügyintézés keretében vállalja a végelszámolás cégmódosításának elkészítését, ellenjegyzését és a cégbíróság előtti teljes körű eljárást, azaz minden jogi teendőt.

 

1. Munkadíj, egyéb költségek

munkadíj: 60.000,- Ft + ÁFA. Igény esetén Áfa mentes számlát is ki tudunk bocsátani.

A módosítás során fizetendő egyéb díjak:
Illeték: 15.000,- Ft.
Közzétételi díj: 3.000,- Ft

A díj tartalmazza a végelszámolás cégeljárási részének teljes körű ügyintézését, azaz mind a megindítását, mind a lezárását. A fenti munkadíj tartalmazza ezen eljárás során szükséges összes teendőt, azaz:

-     a cégiratok elkészítését, ellenjegyzését,
-     a cégeljárási illeték és közzétételi díj megrendelését, befizetését,
-     cégjogi, társasági jogi általános tanácsadást,
-     a felek személyazonosságának ellenőrzését,
-     a cégbírósági ügyintézést.

Igény esetén angol, vagy német nyelven is elkészítjük a cégiratokat, melynek további munkadíja +20.000,- Ft + Áfa.


2. Az ügy menete

Ahhoz, hogy az iratokat el tudjuk készíteni, kérem küldje meg Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy faxon a társaság utolsó, jelenleg is hatályos társasági szerződését. 
Kérem tájékoztassanak, amennyiben a társasági szerződésben szereplő lakcímükben azóta változás állt be (amennyiben igen, kérem adják meg az új lakcímet emelet és ajtószámmal együtt).
Az adategyeztetést követően elkészítjük a végelszámolás elrendeléséről szóló társasági szerződés és egyéb okiratok módosítását. A végelszámolás első szakaszát jelentő módosítások aláírására Ön(ök)nek megfelelő időpontban, az irodánkban kerül sor.

Amennyiben az adategyeztetést telefonon és e-mailen teljes körűen le tudjuk bonyolítani, irodánkba csak az aláírásra, azaz egyszer kell elfáradni. Ön(ök)nek más teendője nem lesz, minden egyebet mi intézünk Ön(ök) helyett.

 

3. A végelszámolás folyamata

3.1. A végelszámolás lépései

A cégjogban egy cég megszüntetésére irányuló eljárást nevezik végelszámolásnak, amely két fő lépésből áll:
 
            1. Végelszámolás elhatározása
            2. Cég törlése
 
Végelszámolás elhatározása
A végelszámolás egy határozattal indul, mellyel a cég tulajdonosai elhatározzák a cég megszüntetését, a végelszámolási időszak kezdetét. Erről a határozatról értesíteni kell a cégbíróságot változásbejegyzési eljárás formájában. 
Az általunk ajánlott ügyvédi iroda elkészíti az erre vonatkozó teljes dokumentációt.
 
A végelszámolás megindításának bejegyzését követően kerül sor a cég számviteli lezárására, melyet a könyvelő készít el. Amennyiben könyvelője nem tudja vállalni a feladatot, ebben is tudunk segíteni megfelelő könyvelő ajánlásával.
  
Cég törlése
Miután a számviteli zárás is elkészült, sor kerülhet a cég cégnyilvántartásból való törlésére. Ez ismét egy határozattal történik, egy újabb cégbírósági eljárás keretében, amelyhez a szükséges dokumentáció elkészítését természetesen a fenti megbízási díj tartalmazza.
 

3.2. Végelszámolás tudnivalói részletesen
A gazdasági társaságok megszűnhetnek ún. jogutódlással (ennek során a megszűnő cég helyén egy vagy több, új társaság alakul), és jogutód nélkül.
 
A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszűnésének egyik módja - amint azt a definíció is rögzíti - a végelszámolás. A végelszámolási eljárás során a nem fizetésképtelen gazdasági társaságok esetleges hitelezőik követeléseinek kielégítését követően jogutód nélkül megszűnnek. Az eljárás célja tehát a jogutód nélkül megszűnni kívánó cégek vagyoni- gazdasági viszonyainak jogszabályi keretek között történő rendezése, mielőtt a társaság a cégjegyzékből törlésre kerülne.

Az első lépés: az elhatározás
Az önkéntes végelszámolás első lépése tehát a végelszámolás elhatározása. A cég legfőbb szerve határozatban állapítja meg a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót. Végelszámolóvá bárki megválasztható, aki a vezető tisztségviselővel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek megfelel, és a végelszámolói tisztségre történő megválasztását elfogadja. A legtöbb esetben azonban a végelszámolói tisztségre a társaság addigi vezető tisztségviselőjét (a betéti társaság beltagját, illetőleg kft esetében ügyvezetőjét) választják meg. A végelszámoló megválasztásakor rendelkezni kell a díjazásáról, illetve a feladat ellátásának ingyenességéről. Fontos, hogy a végelszámoló a tőle elvárható fokozott gondossággal, a cég gazdasági érdekeinek szem előtt tartásával, a hitelezők érdekeinek elsődlegességével köteles eljárni. Ezen kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért pedig a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel. 
 
A döntés közzététele, a hitelezők tájékoztatása
A végelszámoló jelezni köteles egyrészről a cégbíróság felé a végelszámolás elhatározását, a jogutód nélkül megszűnni kívánó cégek hitelezői pedig a Cégközlönyből értesülhetnek a cég megszüntetésére irányuló eljárásról. A végelszámolási eljárásban hitelező mindenki, akinek a gazdálkodó szervezettel szemben pénz vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van. A hitelezőiigények bejelentésére a hitelezőknek a Cégközlönyben történő megjelenéstől számított 40 napon belül van lehetőségük, a határidő elmulasztása ugyan nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni. A bejelentett hitelezői igényeket a végelszámoló – ha és amennyiben annak jogalapját és összegszerűségét nem vitatja – nyilvántartásba veszi, és visszaigazolja.
 
A végelszámoló működése, eljárása
A végelszámoló az eljárás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai (részvényesei) között pénzben vagy természetben felosztja és a cég működését megszünteti.
A végelszámoló gondoskodik továbbá a végelszámolás alatt a cég vagyonának megóvásáról, az értékesítésre nem kerülő vagyon megőrzéséről, valamint jogosult a cég által kötött szerződéseket – néhány a jogszabályban meghatározott kivételtől eltekintve – azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől elállni. 
 
A végelszámolónak a fentiek szerinti működése során elkövetett esetleges jogszabálysértő intézkedéseivel avagy mulasztásaival szemben a tudomásszerzéstől számított 8 napos szubjektív, de maximum az elkövetéstől számított 60 napos objektív határidőben a sérelmet szenvedett fél jogosult kifogással élni. A kifogás tárgyában a cégbíróság soron kívül határoz.
 
Számvitelhez, adózáshoz kapcsolódó kötelezettségek
A végelszámolásról szóló vezetőségi döntés után, több számvitelhez, adózáshoz kapcsolódó feladat is keletkezik. Az első ezek közül, hogy a korábbi ügyvezetőnek január 1 és a végelszámolás kezdetét megelőző nap közötti időszakról beszámolót kell összeállíttatnia, továbbá listát kell készítenie a folyamatban lévő ügyekről, össze kell állítania a társaság iratanyagát. Ezen dokumentációt a volt ügyvezetésnek a végelszámoló részére a végelszámolás megkezdését megelőző naphoz képest 45 napon belül át kell adnia.
 
A végelszámoló ezt követően a kapott adatokból kiindulva elkészíti a társaság végelszámolási nyitómérlegét, amelyet időközben beérkező hitelezői igények alapján korrigál, majd a végelszámolási eljárás befejezésekor azt, és az alapján készült bevallásokat, továbbá vagyonfelosztási javaslatot a legfőbb szervnek megküldi jóváhagyás céljából.
 
Fontos tudni, hogy adott naptári éven belül a végelszámolás megindítása előtti, és a közbeni időszak külön adóévnek, bevallási, beszámolási időszaknak számít, ezért is készül a folyamat alapján kettő beszámoló. Megemlítendő továbbá, hogy a havi, negyedéves rendszerességű bevallások (áfa, járulék) ugyanolyan gyakorisággal beadandók a végelszámolás alatt, mint előtte.
 
Az eljárás befejezése
A végelszámolás befejezésekor a legfőbb szerv dönt a zárómérleg, a vagyonfelosztási javaslat, a zárójelentés elfogadásáról. A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. A cég törlése iránti kérelmet a végelszámoló nyújtja be a cégbírósághoz. A megmaradt vagyon kiadására csak a cég törlésére vonatkozó cégbírósági végzés meghozatalát követően kerülhet sor.

A cégbíróság a törlési kérelem benyújtását követő legfeljebb 180 napig vár arra, hogy az adóhatóság megküldje a cégbíróság részére elektronikus úton az igazolást, miszerint a cégnek nincsen adótartozása. A cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből, amint ez az igazolásra megküldésre kerül, vagy ennek hiányában, amint letelik a 180 nap.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató