A közösség szerveit, azok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, a közös költség viselésének szabályait a közösség szervezeti-működési szabályzatában (SZMSZ) kell megállapítani.

A legfeljebb hatlakásos társasház közössége dönthet arról, hogy szervezetére és működésére a társasházi törvényben meghatározott rendelkezéseket alkalmazza. Ha a közösség ilyen határozatot nem hoz, e törvénynek a szervezeti-működési szabályzatra, a közgyűlésre, a közös képviselőre, illetőleg az intézőbizottságra és a számvizsgáló bizottságra vonatkozó rendelkezései helyett a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A szervezeti-működési szabályzatot a közösség az alakuló közgyűlésen - de legkésőbb az azt követő hatvan napon belül megtartott közgyűlésen - az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatávalállapítja meg.

A határozat úgy is meghozható, hogy a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke felhívására az írásbeli határozati javaslatról a tulajdonostársak írásban szavaznak.

A SZMSZ tartalma
A szervezeti-működési szabályzatnak tartalmaznia kell:

a) a tulajdonostárs külön tulajdonának használatára, hasznosítására, a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjának elszámolására és megfizetésére,
b) a közös tulajdon fenntartására, ezen belül
- a közös költség viselésére és a költséghátralékok megfizetésére,
- felújítási alap képzése esetén az alap felhasználására,
c) a társasházi lakóépület házirendjére,
d) a közgyűlés, illetőleg a részközgyűlés hatáskörére és eljárására,
e) a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke és tagjai hatáskörére és feladataira,
f) a számvizsgáló bizottság, ennek hiányában a közösség ellenőrzési jogkörére, feladataira
vonatkozó részletes szabályokat.

Szükséges iratok, adatok

A SZMSZ elkészítéséhez szükségünk van

  • a társasház alapító okiratára,
  • a közös költség kiszámításának módjára,
  • a felújítási alapba történő befizetés kiszámításának módjára,
  • minden olyan speciális igényre, melyet szeretnének a fentiek alapján belefoglalni,
  • a házirendbe foglalandó speciális, egyedi szabályokra (pl. állattartás)
  • érdemes belefoglalni a közös költséget nem fizető tulajdonostársakkal szembeni eljárás menetét és a vele szemben felszámítható díjakat (pl. felszólítás díja).

A házirend tartalma

A szervezeti-működési szabályzatban meg kell határozni a külön tulajdonon belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait (a továbbiakban: házirend); e szabályok nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetőleg a zajszint határértékére a lakóépület tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel.
A közösség a házirendben meghatározza a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára vonatkozó részletes szabályokat is.

A házirend szabályait a lakás, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiség mindenkori használója köteles betartani.

A házirend - a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségével megállapított - eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve helyiségekben.

Munkadíj, egyéb díjak
A SZMSZ elkészítésének megbízási díja: 50.000,- Ft + Áfa - 75.000,- Ft + Áfa. sIgény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.
A házirend elkészítésének megbízási díja: 35.000,- Ft + Áfa. Igény esetén ÁFA mentes számlát is ki tudunk állítani.


Felmerülő egyéb költségek:
Földhivatali eljárási illeték: 6.600,- Ft


Az ügy menete
Az adategyeztetést és konzultációt követően és miután - akár e-mail útján - rendelkezésünkre bocsátják a társasházi alapító okiratot, elkészítjük a SZMSZ és/vagy a házirend tervezetét, amelyet mindenre kiterjedően egyeztetünk a tulajdonostársakkal, vagy a közös képviselővel.

Ezt követően a tulajdonostársak megtárgyalják az iratok tartalmát, esetleges módosításait társasházi közgyűlésen is, mely alkalmával egyben szavaznak arról, hogy - akár a megbeszélt módosításokkal - elfogadják- a SZMSZ-t és/vagy házirendet.

Azok elfogadását követően a közös képviselőnek kell aláírnia az irato(ka)t, melye(ke)t ellenjegyzésünkkel ellátunk és a megfelelő nyomtatvány elkészítése után benyújtunk a  földhivatalba.

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató