1. A tartási szerződések tartalma

Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. A tartási szerződést írásba kell foglalni.

 
A tartásra kötelezett kötelezettsége
A tartásra kötelezett kötelezettsége kiterjed a tartásra jogosult lakhatásának biztosítására, élelemmel és ruházattal való ellátásárára, gondozására, betegsége esetén ápolására és gyógyíttatására, halála esetén illő eltemettetésére.

A tartási szerződésben meg kell határozni, hogy az eltartó pontosan milyen rendszeres tevékenységre köteles (ápolás, takarítás, bevásárlás, főzés stb.) és azokat milyen rendszerességgel kötels teljesíteni. E szolgáltatások kiegészíthetőek rendszeres (pontosan meghatározott mértékű) anyagi juttatással is, mely esetben tartással vegyes életjáradéki szerződés jön létre.

 
A szerződés megszűnése
A szerződés megszűnik a tartásra jogosult halálával.
Több jogosult javára szóló szerződés esetén az egyik jogosult halála után - ha a körülményekből más nem következik - a túlélő jogosult változatlanul követelheti az oszthatatlan szolgáltatásokat, ideértve a megszokott életvitel folytatásához szükséges szolgáltatásokat, és arányosan tarthat igényt az osztható szolgáltatásokra.
A tartásra kötelezett halála esetén a tartási kötelezettség az örökhagyó tartozásaiért való felelősség szabályai szerint annyiban száll át a tartásra kötelezett örökösére, amennyiben a kötelezett haláláig nyújtott tartás az ellenszolgáltatást nem fedezi.

 
Tartás ellenében ingatlan tulajdonjogának átruházása
Ha a tartási kötelezettség ellenében a tartásra kötelezettre ingatlan tulajdonjogát ruházzák át, és a tartásra jogosult felhívására a tartásra kötelezett az őt terhelő kötelezettség biztosítására megfelelő biztosítékot nem ad, a tartásra jogosult kérelmére az ingatlan-nyilvántartásba az átruházott ingatlan terheként tartási jogot kell bejegyezni.

A tartási jog biztosítható elidegenítési és terhelési tilalommal, illetve amennyiben a tartásra jogosult az ingatlanban lakni is szeretne, javasoljuk tartási jog mellett haszonélvezeti jog alapítását is, mivel a tartási jog önmagában nem jelenti azt, hogy a tartásra jogosult az ingatlant használhatja is!

 
A tartási szerződés módosítása és megszüntetése
A bíróság a tartási szerződést bármelyik fél kérelmére - mindkét fél érdekeinek figyelembevételével - módosíthatja, ha a szerződés változatlan tartalommal történő fenntartása - különösen a felek megromlott viszonyára tekintettel - indokolatlan.
Ha valamelyik fél magatartása vagy körülményei folytán a természetben való tartás lehetetlenné vált, bármelyik fél kérheti a bíróságtól a szerződés végleges vagy az említett körülmények megszűntéig tartó módosítását életjáradéki szerződéssé. A szerződés módosítása esetén a bíróság az ítéletben meghatározza a tartásra kötelezettet terhelő szolgáltatást.
Ha a szerződés célja a szerződés módosításával nem valósítható meg, bármelyik fél kérheti a bíróságtól a szerződés megszüntetését.
A bíróság a felek kérelméhez nincs kötve, de nem alkalmazhat olyan jogkövetkezményt, amely ellen mindkét fél tiltakozik.

2. Munkadíj és annak tartalma

Ingatlanjogban jártas irodánk szakszerű, precíz és gondos jogi szolgáltatás keretében teljes körű ügyintézést és képviseletet vállal a lenti megbízási díjért, amely magában foglal minden szükséges teendőt, azaz:

-

az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzését, ellenőrzését,

-

a tartási szerződés elkészítését és ellenjegyzését,

-

ingatlanjogi tanácsadást ingatlanjogi szakjogásztól,

-

NAV adatlap elkészítését az illetékmentesség megjelölésével (amennyiben alkalmazható),

-

a felek személyazonosságának ellenőrzését,

-

földhivatali ügyintézést,

-

az illetékfizetéssel kapcsolatos tanácsadást,

-

földhivatal előtti eljárást.

Szerződéskötés akár 2 munkanapon belül is!

Munkadíjunk: általában 55.000,- Ft, egyedi esetekben a díj változhat!

3. A szerződéskészítéshez szükséges adatok:

Ahhoz, hogy az iratokat el tudjuk készíteni, az alábbi adatokra volna szükségünk:

  • az ingatlan címe, helyrajzi száma,
  • az ingatlan hozzávetőleges értéke (ez megadható később, az aláírásig is),
  • az eltartó teljes neve,
  • az eltartó által vállalt szolgáltatás és esetleg vállalt pénzbeli juttatás mértéke,
  • fennáll-e valamely illetémentesség.

4. Illeték

Ingatlannak tartási szerződés útján történő megszerzése esetén fő szabály szerint visszterhes  vagyonátruházási illeték fizetendő, mely  az ingatlan (terhekkel nem csökkentett) forgalmi értékének 4%-a.

5. Illetékmentességek

5.1. Közeli hozzátartozók jogügylete

Nem fizetendő illeték, amennyiben a szerződés egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), vagy házastársak között jön létre.

5.2. Építési telek/telekrész átruházása

Mentes az illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;

5.3. Alapítvány, egyesület ingatlanszerzése

Az alapítvány, egyesület bármely ingatlanszerzése mentes az illeték alól, amennyiben a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.

Keressen minket ingatlan ajándékozás vagy adásvételi szerződés témakörökben! Tekintse megcikkünket:  Alapos ügyvéd Budapest belvárosában - bemutatkozunk!

Oldalunk cookie-kat használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Süti tájékoztató